nabízíme vám skripta, která obsahují náměty pro setkání během kalendářního roku 2018. Materiály nabízíme ke stažení zde (pdf: 793 kB). Rádi vám je vytiskneme nebo zašleme poštou za poplatek na úhradu nákladů. Můžete si je objednat na těchto kontaktech: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc. Tel.: 587 405 250, mobil: 720 110 750, e-mail: rodina@arcibol.cz.
Skripta jsou opět určena společně jak pro společenství manželů, tak i pro společenství seniorů. Jsme přesvědčeni, že v mnohém je životní zkušenost společná a obě skupiny si v nich najdou to, co je bude oslovovat.
Centrum pro rodinu
v roce 2015 vydalo  skripta pro společenství se stejnou tematikou. Představilo se v nich 10 manželských párů, svatých laiků (bl. manželé Quattrocchi a sv. manželé Martinovi) nebo kandidátů svatosti, kráčejících spolu nejen životem, ale i na oltář. Mezitím běžel čas, v časopise Rodinný život vycházely články o dalších manželech a letos vydalo Centrum pro rodinu knihu se 110 medailony svatých či kandidátů svatosti z 20. století, z toho 26 manželských párů (více o knize zde...). A tak jsme znovu sáhli po těchto vzorech z moderní doby, vždyť stále platí, že „exempla trahunt“, příklady táhnou. Letošní skripta pro společenství manželů a seniorů jsou uspořádaná tak trochu podle roční doby, každý měsíc má své téma, někdy ihned průhledné, jindy trošku skryté. K tomuto tématu je vybrán odpovídající příklad, příběh života svatého či kandidáta svatosti.
V roce 1853 zemřel bl. Frederik Ozanam, laik, manžel, otec, zakladatel vincenciánských konferencí, veliký pracovník křesťanské charity. Tehdy měl jeden kardinál říci: „Ano. Jeho život je život světce. Škoda jen, že se nevyhnul pasti manželství.“ Když to mnohem později uslyšel Francesco Ugenti, jeden z našich kandidátů svatosti spolu se svou manželkou, řekl na to vtipně: „Nevěděl jsem, že náš Pán ustanovil šest svátostí a jednu past.“ Ne, manželství není past, i když se tak někdy může zdát, ale svátost a cesta svatosti.
Kéž tyto příběhy pomohou na životní cestě k svatosti manželům ve společenstvích či seniorům nebo i těm, kdo je budou číst individuálně.           MUDr. Jitka Krausová OV

Praktický návod k použití
Každé měsíční téma je dokresleno jedním svatým nebo kandidátem svatosti, laikem, který žil v manželství, a to v moderní době, ve 20. století. Dvakrát je to manželská dvojice, kráčející společně směrem na oltář. Je vhodné přečíst si téma předem před setkáním, seznámit se s dotyčným a téma může tiše zrát v naší hloubi.
Jako pomůcka jsou po tématu uvedeny otázky a podněty k zamyšlení. Některé jsou určeny jen pro soukromé individuální rozjímání, jiné jsou určeny pro manžele nebo pro seniory nebo vůbec pro všechny. Samozřejmě může vzniknout diskuse nebo se objeví jiné otázky a podněty podle složení společenství. Vše je jen pomůcka, kterou společenství může využít, a nemusí. Stejně tak podnět pro modlitbu vlastními slovy. Ta většinou bude vycházet už z předchozích otázek a podnětů. Na závěr je vhodné se sjednotit ve společné modlitbě. Opět lze využít nabídku zde nebo se některé společenství sjednotí na desátku růžence či korunce k Božímu milosrdenství atd.
Témata jsou na deset měsíců. Pro ty, kdo chtějí, je v příloze připraveno čtení na prázdniny – téma na červenec a na srpen s využitím exotického kandidáta svatosti z kmene Siouxů a pak dámy z naší historie s papežským vyznamenáním. U těchto témat jsou pro zájemce též otázky, podněty, ale už ne společná modlitba, předpokládá se soukromé čtení. Samozřejmě ale lze číst v malém společenství či v rodině.
Do přílohy je zařazeno také zamyšlení nad rodinou a duchovním povoláním, což je novinářsky řečeno „palčivá aktuální otázka“.